กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวกระไดไม่แห้ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: