กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวชนกำแพง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: