กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวนอนปลายตีน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: