กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กู่ไม่กลับ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: