กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หัวเรือใหญ่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: