กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หางเครื่อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: