กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หามรุ่งหามค่ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: