กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หายใจไม่ทั่วท้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: