กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หาเช้ากินค่ำ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: