กลับ
สำนวนไทย คำว่า
หาเศษหาเลย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: