กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เห็นดำเห็นแดง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: