กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ออกลาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: