กลับ
สำนวนไทย คำว่า
อ้าปากเห็นลิ้นไก่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: