กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ก่อกรรมทำเข็ญ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: