กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เออออห่อหมก

หมายความว่า: 
คำถัดไป: