กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เอาข้างเข้าถู

หมายความว่า: 
คำถัดไป: