กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เอาน้ำลูบท้อง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: