กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ก่อร่างสร้างตัว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: