กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ก้มหน้า ก้มตา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: