กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เกี่ยวดองหนองยุ่ง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: