กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เกี่ยวแฝกมุงป่า

หมายความว่า: 
คำถัดไป: