กลับ
สำนวนไทย คำว่า
กระดกกระดนโด่

หมายความว่า: 
คำถัดไป: