กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เก็บดอกไม้ร่วมต้น

หมายความว่า: 
คำถัดไป: