กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เก็บเล็กผสมน้อย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: