กลับ
สำนวนไทย คำว่า
เก่ากะลา

หมายความว่า: 
คำถัดไป: