กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แกงจืดรู้คุณเกลือ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: