กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แกว่งเท้าหาเสี้ยน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: