กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แก่มะพร้าวห้าว

หมายความว่า: 
คำถัดไป: