กลับ
สำนวนไทย คำว่า
แก้วลืมคอน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: