กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไกลปืนเที่ยง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: