กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไก่อ่อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: