กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ไก่แก่แม่ปลาช่อน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: