กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขนทรายเข้าวัด

หมายความว่า: 
คำถัดไป: