กลับ
สำนวนไทย คำว่า
ขนหน้าแข้งไม่ร่วง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: