กลับ
สุภาษิต คำว่า
เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: