กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหล็วกก๊าใกล้ คนใบ้ก๊าไกล๋ คนมีปัญญา นั่งก๊าหัวขั้นได

หมายความว่า: 
คำถัดไป: