กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
คนหนุ่มเอาเก๊า คนเฒ่าเอาปล๋าย

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: