กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เคราะห์ฮอมฮ้าย ขี้ตู๋ดเป๋นหิด

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: