กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
งัวควายต๋ายละเขาละหนัง คนเฮาต๋ายละจื้อละเสียง

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: