กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไง้ขอนหาจักเข็บ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: