กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ดาบดีไว้ในฝัก กำหล็วกมีไว้ในใจ๋

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: