กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ก๋ามะตัณหา ปาหื้อล่วงล้ำ บังเกิดไหม้สันดาน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: