กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
นกขี้ไหนใส่แฮ้วหั้น

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: