กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไปไถนาลืมควาย

หมายความว่า: 
คำถัดไป: