กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไปตางหน้า หื้อหมั่นเหลียวหลัง ลืมอะหยังจะได้ฮู้

หมายความว่า: 
คำถัดไป: