กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
พริกมีเฮือนเหนือ เกลื๋อมีเฮือนใต้

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: