กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
แมลงงนกิ๋นย้อนเหลือบ

หมายความว่า: 
คำถัดไป: