กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
ไม้ตึงก๋อเลือกได้ดีนึ่งปล้อง ลูกตึงต๊องเลือกดีได้นึ่งคน

หมายความว่า: 
คำถัดไป: