กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี๊ยะก๋ารอันใด หื้อเยี๊ยะต๋ามบ้านเมือง อย่าหื้อผิดฮีตบ้านกองเมือง

หมายความว่า: 
คำถัดไป: