กลับ
คติสอนใจภาษาเหนือ คำว่า
เยี่ยวปล๋อมฝน สะเลียมปล๋อมใบ

หมายความว่า: เทียบกับสำนวนไทย: 
คำถัดไป: